Privacyverklaring

Als wij diensten voor u verlenen hebben we uw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we de dienstverlening goed kunnen uitvoeren. Wij gaan altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met uw persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als u na het lezen van onze privacyverklaring vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 Juni 2022.

Algemeen
Begrafenis- en crematievereniging “St. Barbara” Zwaag en Zwaagdijk-West (hierna te noemen “Sint Barbara”) is een uitvaartvereniging die zich richt op de wensen van de leden en uitvaarten verzorgt voor zowel leden als niet leden. Dit doet zij in samenwerking met Uitvaartverzorging Monique Bankras, Lian Kroon, Sandra Boorsma en Yvonne Out.
“St. Barbara” is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Begrafenis- en crematievereniging “St. Barbara” Zwaag en Zwaagdijk-West
Koewijzend 28a
1695 CG Blokker
am.gitzels@quicknet.nl

Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvan “Sint Barbara” persoonsgegevens verwerkt.
Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • Leden;
 • Niet leden voor wie wij de uitvaart verzorgen
 • Nabestaanden van leden en niet leden aan wie wij factureren

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
“Sint Barbara” verwerkt uw persoonsgegevens vanwege uw lidmaatschap en/of doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Door u aan ons verstrekte gegevens in verband met uw lidmaatschap:
  • Contactgegevens;
  • Andere persoonsgegevens, zoals geboortedatum, gegevens kinderen, IBAN-nummer.
 2. Door u aan ons verstrekte gegevens in verband met het organiseren van een uitvaart:
  • Contactgegevens;
  • Andere persoonsgegevens zoals geboortedatum, relatie tot overledene;
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het sluiten van een overeenkomst.
 3. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website aan te maken of die u zelf geeft in schriftelijke of telefonische communicatie.

Waarom verwerkt “Sint Barbara” persoonsgegevens?
“Sint Barbara” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het administreren van uw lidmaatschap;
 • Het uitvoeren van de dienstverlening;
 • Het incasseren van contributie en het afhandelen van betalingen;
 • Het verzenden van nota’s voor uitvaarten die wij verzorgd hebben;
 • Het verzenden van informatie over onze activiteiten en dienstverlening;
 • De communicatie die nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

De beveiliging van uw gegevens en geautomatiseerde besluitvorming
“Sint Barbara” neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van (de opslag van) uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.
“Sint Barbara” neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van “Sint Barbara”) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
“Sint Barbara” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden uw gegevens in bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan of het lidmaatschap wordt beëindigd. Ook houden wij uw gegevens in ons bezit als daar een wettelijke verplichting toe bestaat.

Delen van persoonsgegevens met derden
“Sint Barbara” verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze lidmaatschapsovereenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. “Sint Barbara” blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door “Sint Barbara” en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar am.gitzels@quicknet.nl. Dit emailadres kunt u ook gebruiken om een afspraak te maken of om u gegevens in te zien.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
“Sint Barbara” wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

“Sint Barbara” behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.