Actueel

Op deze pagina vindt u nieuws en actuele informatie over St. Barbara Zwaag en Zwaagdijk-West.Takje-001

Aan de leden van:
Begrafenis- & Crematievereniging ‘St. Barbara’.
Zwaag en Zwaagdijk-West.

 

Zwaag, 2019.

Het Bestuur van de Begrafenis- en Crematievereniging “St.Barbara”, Zwaag en Zwaagdijk-West nodigt hierbij zijn leden uit voor de

62-ste algemene jaarvergadering welke zal worden gehouden op:

Woensdag 27 Maart 2019, aanvang 20.00 uur in café “De Witte Valk” te Zwaag.

A G E N D A:

 1. Opening
 2. Notulen van de jaarvergadering van 04-04-2018. In de zaal aanwezig.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Jaarverslag van de secretaris.
 5. Financieel verslag van de penningmeester:

                    Het financieel rapport ligt ter inzage bij de penningmeester.

                    Kort financieel verslag aanwezig in de zaal.

 1. Verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe leden kascommissie

                    Het bestuur stelt hiervoor kandidaat de heren K. Bot en G.J.Brink.

 1. Verlenen van décharge aan het bestuur.
 2. Vaststelling contributie 2019/2020

                    Het bestuur stelt voor de contributie opnieuw vast te stellen op € 15,00 per lid per jaar.

 1. Stand van zaken Ledenwerving i.s.m. Twenthe Uitvaartverzekeringen.
 2. Bestuursverkiezing

                     Aftredend en herkiesbaar is Dhr. Theo Bot.

                      Eventuele tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering, ondertekend door tenminste 10 leden, worden ingediend.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

Het bestuur.

Een kopie van de notulen en het jaarverslag kan bij de secretaris worden  aangevraagd en via de Email worden toegezonden.

Email-adres secretaris: am.gitzels@quicknet.nl.