Actueel

Op deze pagina vindt u nieuws en actuele informatie over St. Barbara Zwaag en Zwaagdijk-West

Aan de leden van:
Begrafenis- & Crematievereniging ‘St. BARBARA’.
Zwaag en Zwaagdijk-West.

 

Het Bestuur van

De Begrafenis- en Crematievereniging “St.BARBARA”, Zwaag en Zwaagdijk-West

nodigt hierbij zijn leden uit voor de

66-ste algemene jaarvergadering welke zal worden gehouden op:

Woensdag 5 April 2023, aanvang 20.00 uur in café “De Witte Valk” te Zwaag.

A G E N D A:

 1. Opening.

 2. Notulen van de jaarvergadering van 13 April 2022 . In de zaal aanwezig.

 3. Ingekomen stukken en mededelingen.

 4. Jaarverslag van de secretaris.

 5. Financieel verslag van de penningmeester:

            Het financieel rapport ligt ter inzage bij de penningmeester.

            Kort financieel verslag aanwezig in de zaal.

 1. Verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe leden kascommissie.

            Leden Kascommissie, de heren Kees Bot en Arthur Gitzels en zijn herkiesbaar.

            Eventuele tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering, ondertekend door tenminste 10 leden, worden ingediend.

 1. Verlenen van décharge aan het bestuur.
 2. Vaststelling contributie 2023/2024.

           Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op € 20,– per lid per jaar.

 1. Bestuursverkiezing:

            Aftredend e herkiesbaar is Dhr. Niek Beerepoot.

             Eventuele tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering, ondertekend door tenminste 10 leden, worden ingediend.

 1. Wat ter tafel komt.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

Het bestuur.

Een kopie van de notulen en het jaarverslag kan bij de secretaris worden aangevraagd en via de Email worden toegezonden.

Email-adres secretaris: am.gitzels@quicknet.nl.