Actueel

Op deze pagina vindt u nieuws en actuele informatie over St. Barbara Zwaag en Zwaagdijk-West

Aan de leden van:

Begrafenis- & Crematievereniging ‘St. Barbara’.
Zwaag en Zwaagdijk-West.

 

Zwaag, 2020

Het Bestuur van de Begrafenis- en Crematie-vereniging “St.Barbara”, Zwaag en Zwaagdijk-West nodigt hierbij zijn leden opnieuw uit voor de 

63-ste algemene jaarvergadering. Welke zal worden gehouden op:

Woensdag 17 Juni 2020, aanvang 20.00 uur in café “De Witte Valk” te Zwaag.

A G E N D A:

 1. Opening.
 2. Notulen van de jaarvergadering van 27-03-2019. In de zaal aanwezig.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Jaarverslag van de secretaris.
 5. Financieel verslag van de penningmeester:

Het financieel rapport ligt ter inzage bij de penningmeester.

Kort financieel verslag aanwezig in de zaal.

 1. Verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe leden kascommissie

          Het bestuur stelt hiervoor kandidaat de heren K. Bot en G.J..Brink.

 1. Verlenen van décharge aan het bestuur.
 2. Vaststelling contributie 2020/2021

Het bestuur stelt voor de contributie opnieuw vast te stellen op € 15,00 per lid per jaar.

 1. Stand van zaken Ledenwerving i.s.m. Twenthe Uitvaartverzekeringen.
 2. Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar is Dhr. Ton Gitzels.

Eventuele tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering ondertekend door tenminste 10 leden, worden ingediend.

 1. Rondvraag.
 2. Sluiting.

Het bestuur.

Als jullie aanwezig willen zijn willen jullie dan even een mail naar mij sturen .

Wanneer zich meer dan 30 leden aanmelden voor de vergadering, zal het bestuur door middel van loting zal bepalen wie aanwezig kunnen zijn op de jaarvergadering.

Een kopie van de notulen en het jaarverslag kan bij de secretaris worden  aangevraagd en via de Email worden toegezonden. 

Email-adres secretaris: am.gitzels@quicknet.nl.